Skip to main content

Algemene Voorwaarden
Windsurfschool Pro-Intro
Februari 2016

 

Artikel 1.
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:
1.1. Pro-Intro:
Windsurfschool Pro-Intro
Kruidenschans 98
2215 TV Voorhout.
(De gebruiker van deze algemene voorwaarden);
1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Pro-Intro alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;
1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Pro-Intro tot organisatie of uitvoering van een Activiteit;
1.4. Activiteit: Het door Pro-Intro georganiseerde of uitgevoerde reis, workshop, clinic of les zoals vermeldt op de website en/of benoemd in de overeenkomst;
1.5. Derden: Iedere andere partij die individueel of in groepsverband door Pro-Intro is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van een Activiteit;
1.6. Activiteit Datum: De datum dat het volgens de Overeenkomst door Pro-Intro georganiseerde Activiteit uitgevoerd zal worden;
1.7. Locatie/Tijd: Overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van de Activiteit tussen Pro-Intro en de Opdrachtgever.

 

Artikel 2.
ALGEMEEN
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
a: Alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit de wet tussen Pro-Intro enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds. De door de Opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van Pro-Intro, tenzij anders vermeldt in de Overeenkomst.
b: medewerkers, derden en hulppersonen die namens Pro-Intro voor het Activiteit zijn ingeschakeld.
2.3. Afwijkende voorwaarden van Pro-Intro zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de Overeenkomst.
2.4. Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing mits deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.
2.5. Door het tekenen van een overeenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3.
OFFERTES, TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN
3.1. Pro-Intro stuurt na persoonlijk contact een offerte of aanbieding die binnen de aangegeven tijd ondertekend geretourneerd dient te worden aan Pro-Intro. Alle door Pro-Intro gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Vanaf het moment dat Pro-Intro met een bevestigde offerte of aanbieding aan de slag gaat zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.
3.3. Nadat Pro-Intro van de Opdrachtgever een bevestigde offerte of aanbieding ontvangen heeft ontvangt de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.
3.4. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
3.5. Offertes van Pro-Intro hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeldt in de offerte.
3.6. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4.
UITVOERING
4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
4.2. Pro-Intro zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.
4.3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurd op basis van het op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, de door derden verstrekte gegevens aan Pro-Intro.
4.4. De Opdrachtgever dient alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van een overeenkomst te verstekken.

 

Artikel 5.
REISKOSTEN
5.1. De reiskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.
5.2. De reiskosten zullen per Activiteit of afspraak worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de Activiteit zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 6.
WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
6.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is Pro-Intro gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit meerwerk apart worden gefactureerd.
6.2. Wijzigingen in onderdelen van de Activiteit op verzoek van de Opdrachtgever zullen door Pro-Intro voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan Pro-Intro worden doorgegeven, uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Eventuele meerkosten zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
6.3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten worden deze kosten doorbelast aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 7.
AANSPRAKELIJKHEID VAN PRO-INTRO
7.1. Indien Pro-Intro voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Pro-Intro uit te keren totaal.
7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Pro-Intro), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Pro-Intro daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Pro-Intro uit.
7.3. Pro-Intro kan door de Opdrachtgever (inclusief de namens de Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.
7.4. Annulering door Pro-Intro maakt Pro-Intro jegens de Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Pro-Intro ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Pro-Intro gehouden de Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval de Opdrachtgever van deze alternatieve Activiteit afziet dan is Pro-Intro gehouden de ontvangen bedragen terstond aan de Opdrachtgever terug te betalen, tenzij in de overeenkomst reeds een alternatief aanbod aangeboden is, waarmee de Opdrachtgever akkoord is gegaan.

 

Artikel 8.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
8.1. De door Pro-Intro beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de Activiteit dienen door de Opdrachtgever (en deelnemers van de Activiteit) na afloop van de Activiteit in dezelfde staat te worden geretourneerd.  Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan Pro-Intro te worden vergoed.
8.2. De deelname aan de door Pro-Intro georganiseerde Activiteiten geschiedt op eigen risico, wanneer een Overeenkomst door de Opdrachtgever met Pro-Intro wordt aangegaan accepteert de Opdrachtgever zijn/haar eigen risico.
8.3 De Opdrachtgever (en deelnemers van de Activiteit) zijn verplicht tijdens de uitvoering van de Activiteit alle aanwijzingen van Pro-Intro op te volgen. Pro-Intro kan bij weigering van het opvolgen van aanwijzingen door de Opdrachtgever (en deelnemers van de Activiteit) op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan de zijde van de Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.
8.4 Pro-Intro zorgt uiteraard voor een veilige omgeving waarin de Activiteit gegeven worden.
Wanneer de Activiteit op locatie van de Opdrachtgever plaatsvindt is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de schade van de bezoekers of deelnemers van een door Pro-Intro georganiseerd Activiteit.
8.5 Bij een Activiteit op locatie is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Eventuele extra kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
8.6 Bij een Activiteit op locatie is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Pro-Intro. Indien een leidinggevende van Pro-Intro constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is Pro-Intro gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Pro-Intro gerechtigd de schade te vorderen die zij heeft geleden.

 

Artikel 9.
OVERMACHT
9.1. Indien Pro-Intro vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
9.2. Indien de overmacht toestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
9.3. Pro-Intro heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Pro-Intro is verplicht de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra deze bekend zijn.
9.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn door Pro-Intro wegens overmacht zullen er geen kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
9.5. Beide partijen zullen elkaar ten allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmacht situatie.
9.6. Indien een Opdrachtgever ten zijde van de uitvoering van de Activiteit nalatig gebleken is in het verstekken van cruciale informatie m.b.t. de verzorging van de Activiteit door Pro-Intro is Pro-Intro gerechtigd de Activiteit per direct te stoppen.
9.7. Indien de uitvoering van een Activiteit niet kan plaatsvinden vanwege de weersomstandigheden kan in de meeste gevallen de Activiteit plaatsvinden op een andere datum die in overeenstemming met de Opdrachtgever bepaald wordt. Indien er in de overeenkomst bepaald is dat er bij bepaalde weersomstandigheden gekozen wordt voor de uitvoering van een alternatief programma zal deze op de Activiteit datum uitgevoerd worden. Bij overmacht vanwege bepaalde weersomstandigheden of andere belangrijke omstandigheden is er in geen enkel geval sprake van restitutie van betaalde gelden of (gedeeltelijke) annulering.

 

Artikel 10.
ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
10.1. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Pro-Intro. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever aan Pro-Intro zullen de volgende kosten worden berekend:
a: Annulering voor aanvang van de Activiteit:
In het geval van annulering tot 1 week  voor aanvang van de Activiteit: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van de Activiteit: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de Activiteit datum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
b: Annulering gedurende de Activiteit:
Alleen in het geval van annulering om medische redenen gedurende de (serie) Activiteit heeft de opdrachtgever recht op restitutie van 75% van de niet gebruikte Activiteiten.
10.2. Indien de Opdrachtgever de Activiteit uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Pro-Intro een nieuwe Activiteit datum vastgesteld wordt waarop de Activiteit doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.
10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Pro-Intro het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

 

Artikel 11.
PRIJZEN
11.1. Tenzij anders vermeldt zijn al onze prijzen inclusief B.T.W. en in Euro’s.

 

Artikel 12.
BETALING
12.1. Nadat de Activiteit heeft plaatsgevonden verstuurt Pro-Intro een factuur aan de Opdrachtgever. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.  Voor particuliere klanten geldt betaling vooraf van de Activiteit, hetzij doormiddel van overmaken, het zij met pin betaling.
12.2. Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft is de Opdrachtgever verplicht Pro-Intro alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

 

Artikel 13.
ONTBINDING
13.1. Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien is Pro-Intro gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat er aan de verplichtingen is voldaan.
13.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever worden ontbonden, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de Activiteit de volledige eindsom van de factuur betaalt aan Pro-Intro.

 

Artikel 14.
NEDERLANDS RECHT
14.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Pro-Intro is Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 15.
AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT
15.1. Alle door Pro-Intro geplaatste teksten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruiken of kopiëren van foto’s of teksten van Pro-Intro zijn webpagina’s, social media kanalen of publicaties in magazines of kranten is niet toegestaan.
15.2. Bij deelname aan een door Pro-Intro georganiseerd Activiteit wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van de Activiteit) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.
15.3. Aan de door Pro-Intro gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.